ตถตา

ตถตา

บทความที่ได้รับความนิยม

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้อยคติธรรม (คัดจากข้อธรรมของพุทธทาสภิกขุ)

1.     ตราบใด ที่ยังมีผู้ประพฤติตนอยู่โดยชอบไซร้ โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์
2.     ความทุกข์ นั้นมีอยู่ แต่บุคคลผู้เป็นทุกข์หามีไม่
3.     การปฏิบัติธรรม เป็นการกระทำทางจิต หมั่นภาวนาให้เกิดมียิ่งๆ ขึ้น, เมื่อทดลองฝึกจิต ทำความรู้สึกในใจให้รัก เช่น รักบิดา มารดา รักครูบาอาจารย์ รักผู้ที่มีพระคุณ รักสามี ภรรยา บุตร ธิดา รักพี่น้อง รักเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตายทั้งหลาย เมื่อเฝ้าฝึกทุกวันตลอดเวลา ก็จะรักเข้ากระดูกดำ
ตรงข้าม ถ้าฝึกเกลียดก็จะเกลียดเข้ากระดูกดำเหมือนกัน นี่แหละการปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องกระทำทางจิต ทางความคิด
เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องเป็นต้องหมั่นศึกษา ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัย ให้เรียนรู้ รับรู้สิ่งที่ถูกต้อง จนเกิดความเห็นชอบ คือ สัมมาทิฏฐิตลอดเวลา ก็จะเกิดความคิด ความดำริถูกต้อง พูดจาถูกต้อง เลี้ยงชีพถูกต้อง พากเพียรพยายามถูกต้อง มีสติระลึกถูกต้อง และมีความตั้งมั่นจิตถูกต้อง.
ความถูกต้องทั้ง ๘ ประการนี้แหละที่เป็นหนทางสายกลางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินไปได้จนถึงจุดหมายคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นการถึงที่สุดแห่งความทุกข์ อนฺโต ทุกขสฺสะ.
การเอาชนะกิเลสและชนะความทุกข์ได้ นั่นเป็นธรรมะที่เป็นผลของการปฏิบัตินั่นเอง.

สุนทรพจน์ขององค์ทะไลลามะ ในการเปิดประชุม Global Buddhist Congregation 2011

"ศตวรรษที่ ๒๑ ยังมีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ เหล่านี้เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดในอดีต การเพิกเฉยดูดายในอดีต และในปัจจุบัน การลงทุนมหาศาลกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่เทคโนโลยีเหล่านี้บางครั้งแฝงไปด้วยความเกลียดชัง และพลังอำนาจแห่งการทำลายล้าง เทคโนโลยีเป็นสิ่งประเสริฐหากใช้ไปในทางสร้างสรรค์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไร
"ดังนั้น ถ้าต้องการโลกที่ดียิ่งขึ้น โลกที่ดีขึ้นจากการใช้เงิน จากวิทยาศาสตร์ จากเทคโนโลยี  เห็นทีเป็นเรื่องผิด เราต้องช่วยกันสร้างโลกที่ดีขึ้นจากปัญญาความเฉลียวฉลาดและการศึกษาด้วย ไม่ใช่จากคนรวย พวกนี้ก่อความยุ่งยากวุ่นวาย แต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าพวกเขาฉลาดมาก มีแรงจูงใจที่ตรงนี้ ความโกรธ ความกลัว ความเกลียดชัง และความเห็นแก่ตัว เหล่านี้เป็นเหตุแห่งปัญหาทั้งหมด
"ดังนั้น  อันดับแรกที่เราต้องทำในการที่จะให้โลกในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นโลกที่สงบสันติ เราต้องคิดถึงความสงบภายใน มีคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือ สันติภาพต้องมาจากความสงบภายในใจของคนแต่ละคน  นั่นเป็นหนทางเดียว"

for ever

for ever